string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

31.05.2012: Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta - zejście poniżej progu 5% w kapitale zakładowym

Zarząd Orion Investment S.A. informuje, iż w dniu 31.05.2012r. otrzymał zawiadomienie od Pana Leszka Pamuła o następującej treści:

Działając stosownie do treści przepisu art. 69 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, iż w wyniku oświadczenia w przedmiocie darowizny pod prawem cypryjskim w dniu 28 maja 2011 zbyłem 60 090 sztuk akcji spółki ORION INVESTMENT S.A. na rzecz spółki Firepoltron Limited z siedzibą w Larnace, Republika Cypryjska.

Przed dokonaniem transakcji posiadałem łącznie 60 090 sztuk akcji ORION INVESTMENT S.A. co stanowiło 5,55% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 60 090 głosów, co stanowiło 5,55% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ORION INVESTMENT S.A.

Po zbyciu wyżej wymienionych nie posiadam akcji Orion Investment S.A. Spółka Firepoltron Limited jest podmiotem zależnym od mojej osoby.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 1) Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Wracaj
liczba odwiedzin: 173628