string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

23.05.2013: Zbycie akcji Emitenta przez podmiot blisko związany z Prezesem Zarządu Emitenta

Zarząd spółki pod firmą ORION INVESTMENT S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Emitent” lub „Spółka”), informuje, iż w dniu 22 maja br. Emitent otrzymał od Prezesa Zarządu Emitenta, Pana Tadeusza Marszalika, informację o transakcjach na akcjach Emitenta, przekazaną na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1) w zw. z ust. 2 pkt 4) lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (DZ.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) (dalej jako „Ustawa o obrocie”) i § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz. U. 2005 Nr 229, poz. 1950).  Prezes Zarządu Emitenta poinformował, iż w wyniku transakcji z dnia 17 maja 2013 roku, podmiot blisko z nim związany w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4) lit. a) Ustawy o obrocie dokonał transakcji zbycia akcji Emitenta.

W związku z powyższym jako osoba zobowiązana, Prezes Zarządu Emitenta przekazał następujące informacje.

Treść zawiadomienia:

1) imię i nazwisko osoby zobowiązanej: Tadeusz Marszalik

2) wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z emitentem: Prezes Zarządu Emitenta

3) imię i nazwisko podmiotu dokonującego transakcji: SAJT DEVELOPMENT sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000208463) - transakcja zawarta przez podmiot, w którym Prezes Zarządu Emitenta pełni funkcję Prezesa Zarządu (podmiot blisko związany w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4) lit. a) Ustawy o obrocie

4) wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: Akcje na okaziciela spółki pod firmą ORION INVESTMENT S.A.  z siedzibą w Krakowie (KRS 0000296656)

5) data i miejsce sporządzenia informacji: 22.05.2013 r.

6) opis transakcji:

 • Data transakcji: 17.05.2013,
 • kupno/sprzedaż: SPRZEDAŻ,
 • wolumen: 245.046, średnia cena: 10,00 PLN,
 • miejsce transakcji: Poza rynkiem NewConnect,
 • tryb zawarcia transakcji: Umowa sprzedaży akcji (transakcja zawarta poza rynkiem NewConnect),

 

 • Data transakcji: 17.05.2013,
 • kupno/sprzedaż: SPRZEDAŻ,
 • wolumen: 80.000 średnia cena: 10,00 PLN,
 • miejsce transakcji: Poza rynkiem NewConnect,
 • tryb zawarcia transakcji: Umowa sprzedaży akcji (transakcja zawarta poza rynkiem NewConnect),

 

 • Data transakcji: 17.05.2013,
 • kupno/sprzedaż: SPRZEDAŻ,
 • wolumen: 72.000, średnia cena: 10,00 PLN,
 • miejsce transakcji: Poza rynkiem NewConnect,
 • tryb zawarcia transakcji: Umowa sprzedaży akcji (transakcja zawarta poza rynkiem NewConnect),

 

7) inne uwagi

8) wyrażam zgodę na publikację danych osobowych: tak

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (DZ.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.)

Wracaj
liczba odwiedzin: 173739