Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

23.05.2013: Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w zakresie znacznych pakietów akcji Spółki.

Zarząd spółki pod firmą ORION INVESTMENT S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Emitent” lub „Spółka”), informuje, iż w dniu 22 maja br. otrzymał od Pana Tadeusza Marszalika zawiadomienie przekazane w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 1) lit. b) i 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U.09.185.1439 j.t z późn.  zm., dalej: „Ustawa o ofercie”) o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U.09.185.1439j.t z późn.  zm.).

Załącznik Zawiadomienie o zmianie ogólnej liczby głosów_TM 

Wracaj
liczba odwiedzin: 178711