string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

15.05.2012: Raport Miesięczny - kwiecień 2012

Niniejszym Zarząd Orion Investment S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport z działalności Spółki za miesiąc kwiecień 2012 roku:

 1. Tendencje rynkowe i sytuacja emitenta
  • W miesiącu marcu spółka zależna emitenta realizująca projekt 'Przemysłowa 15' zawierała sukcesywnie nowe umowy przedwstępne z kolejnymi klientami. Do sprzedaży w inwestycji pozostało kilkanaście lokali. Są to lokale położone na najwyższych kondygnacjach oraz lokale użytkowe w parterze. Prowadzone są rozmowy z podmiotami zainteresowanymi zakupem większości pozostałych lokali komercyjnych zlokalizowanych w obiekcie.
  • Istotnym wydarzeniem w miesiącu kwietniu było zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży obiektu produkcyjno-magazynowego w Sosnowcu przy ulicy Modrzewiowej, który był wynajmowany przez Spółkę od początku roku 2009. Cena sprzedaży to 6 500 000 złotych netto, a dodatkowo emitent zachował prawo do czerpania korzyści z najmu do końca października 2012 roku. O zawarciu umowy emitent informował w raporcie bieżącym numer 8/2012.
  • Na dzień 22 maja zwołano Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które ma powziąść stosowne uchwały w sprawie przeniesienia notowań akcji Spółki na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zarząd będzie rekomendował ZWZA podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy, o czym informował w raporcie bieżącym numer 9/2012.
  • W chwili obecnej wysiłki zespołu Orion Investment S.A. skierowane są na możliwie szybkie rozpoczęcie kolejnych inwestycji oraz na zaangażowanie się w projekty na zasadzie współrealizacji.
  • Po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, inwestycja w postaci osiedla domów jednorodzinnych w Zabierzowie pod Krakowem jest przygotowywana do rozpoczęcia. Aktualizowane są wyceny, negocjowany jest standard wykończenia oraz prowadzone są rozmowy z podmiotami mającymi pełnić rolę generalnego wykonawcy.
  • Projekt architektoniczny dla inwestycji w Krakowie Opatkowicach został ukończony. Trwają prace przygotowawcze do złożenia wniosku o wszczęcie procedury ZRID, co umożliwi złożenie wniosku o pozwolenie na budowę dla przedmiotowej inwestycji.
  • Spółka analizuje możliwości zaangażowania się w kolejne projekty inwestycyjne w oparciu o współrealizację z właścicielami atrakcyjnych gruntów na terenie Krakowa oraz poza nim. Podpisanie stosownych umów w tym zakresie będzie komunikowane przez Spółkę w odrębnych raportach bieżących.
  • Doradcy i konsultanci z ProfesCapital oraz audytorzy z 4Audyt kontynuują pracę, która ma umożliwić złożenie prospektu emisyjnego niezbędnego do przeniesienia notowań akcji spółki na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w pierwszej połowie roku 2012.
 2. Raporty bieżące i okresowe w miesiącu kwietniu 2012:
  • Numer: 7/2012 Raport Miesięczny - marzec 2012,
  • Numer: 8/2012 Istotna informacja - zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości w Sosnowcu przy ulicy Modrzewiowej,
  • Numer: 9/2012 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy
  • Numer: 10/2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 22.05.2012 roku
 3. Realizacja celów emisyjnych

  Nie dotyczy.

 4. Istotne wydarzenia w nadchodzącym miesiącu

Na 22 maja planowane jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W związku z powyższym emitent będzie wypełniał obowiązki informacyjne z tym związane.

Podstawa prawna: pkt 16. Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. - 'Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect'.

Wracaj
liczba odwiedzin: 171334