string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

14.11.2012: Raport miesięczny - październik 2012

Niniejszym Zarząd Orion Investment S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport z działalności Spółki za miesiąc październik 2012 roku:

1. Tendencje rynkowe i sytuacja emitenta

W miesiącu październiku 2012 roku sytuacja emitenta nie uległa zmianie. Emitent oczekuje na zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki przez Komisję Nadzoru Finansowego w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2. Raporty bieżące i okresowe w miesiącu październiku 2012:

  • 28/2012 – ‘Raport Miesięczny – wrzesień 2012’
  • 17/2012 ESPI – ‘Nabycie oraz zbycie akcji Orion Investment S.A. przez Członka Rady Nadzorczej oraz podmioty powiązane z osobą zobowiązaną’
  • 18/2012 ESPI – ‘Zawiadomienie Wiceprezesa Zarządu o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów ogółem poniżej progu 5%’
  • 19/2012 ESPI – ‘Zbycie akcji Orion Investment S.A. przez Wiceprezesa Zarządu’
  • 20/2012 ESPI – ‘Nabycie akcji Orion Investment S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej’
  • 21/2012 ESPI – ‘Nabycie akcji Orion Investment S.A. przez Prezesa Zarządu’

3. Realizacja celów emisyjnych

Nie dotyczy.

4. Istotne wydarzenia w nadchodzącym miesiącu

W kolejnym miesiącu nie planowane są żadne istotne wydarzenia.

Podstawa prawna:

pkt 16. Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. - 'Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect'.

Wracaj
liczba odwiedzin: 173740