string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

27.01.2020: 12/2020 ESPI: SKIEROWANIE DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WNIOSKU O WYRAŻENIE ZGODY NA WYCOFANIE AKCJI Z OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM

Zarząd ORION INVESTMENT S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 27 stycznia 2020 r. Spółka skierowała do Komisji Nadzoru Finansowego, za pośrednictwem poczty, wniosek o udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie wszystkich akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w trybie określonym w art. 91 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. Powyższy wniosek został złożony w celu wykonania uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dnia 22 stycznia 2020 r., w sprawie wycofania akcji ORION INVESTMENT S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Wracaj
liczba odwiedzin: 171427