string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

23.01.2020: 10/2020 ESPI: INFORMACJA O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY Z DNIA 22.01.2020 R. ORAZ O TREŚCI PODJĘTYCH UCHWAŁ

Zarząd ORION INVESTMENT S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, iż w dniu 22 stycznia 2020 r. miało miejsce Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki, przeprowadzone bez formalnego zwołania, tj. w trybie o którym mowa w art. 405 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505), w którym wzięli udział wszyscy akcjonariusze Spółki, posiadający łącznie 10 823 120 akcji Spółki, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało przeprowadzone w związku ze złożeniem w dniu 22 stycznia 2020 r. przez akcjonariuszy Spółki posiadających łącznie 10 823 120 akcji Spółki, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 10 823 120 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki oraz umieszczenia w porządku obrad m.in. uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Porządek obrad zaproponowany w ww. żądaniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został jednogłośnie przyjęty i zrealizowany przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, o którym mowa w niniejszym raporcie bieżącym. W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki które odbyło się w dniu 22 stycznia 2020 r., wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał. Jednocześnie Zarząd informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy, jak również nie miała miejsca sytuacja, w której głosowana uchwała nie zostałaby podjęta.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt. 2 a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.).
§ 19 ust. 1 pkt 6 – 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757 ze zm.).

Załącznik: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 22.01.2020 r. Wracaj
liczba odwiedzin: 171336