string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

03.01.2020: 1/2020 ESPI: INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA AKCJACH SPÓŁKI – WYKONANIE PRZYMUSOWEGO WYKUPU AKCJI

Zarząd ORION INVESTMENT S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od pełnomocnika porozumienia akcjonariuszy Spółki z dnia 29 listopada 2019 r., o którym mowa w raporcie bieżącym Spółki ESPI nr 43/2019 („Porozumienie”), zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego przez członków Porozumienia udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, o ilości powodujące powstanie obowiązku informacyjnego, sporządzone na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.) („Ustawa”). Zdarzeniem uzasadniającym przekazanie zawiadomienia jest nabycie w dniu 2 stycznia 2020 r. w ramach realizacji Porozumienia ogółem 532 546 akcji Spółki, uprawiających do wykonywania takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu) 4,92% kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w drodze ogłoszonego w dniu 27 grudnia 2019 r. przymusowego wykupu akcji Spółki w trybie art. 82 ww. Ustawy. W związku z powyższym członkowie Porozumienia obecnie posiadają akcje reprezentujące 100% kapitału zakładowego Spółki i 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pełna treść zawiadomienia dostępna jest w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt. 1. oraz art. 69 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.).

Załącznik:
Zawiadomienie 2020 01 03 Wracaj
liczba odwiedzin: 171336