string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

28.05.2019: 19/2019 ESPI: Uzupełnienie jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r.

W uzupełnieniu jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r., przekazanych do publicznej wiadomości w dniu 27 marca 2019 r., Zarząd spółki Orion Investment S.A. (dalej „Spółka”) niniejszym uzupełnia przedmiotowe raporty okresowe o:

  1. Ocenę Rady Nadzorczej spółki Orion Investment S.A. dotyczącą Sprawozdania Zarządu z działalności spółki i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej spółki Orion Investment S.A. za rok 2018, jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Orion Investment S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orion Investment S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.,
  2. Oświadczenie Rady Nadzorczej Orion Investment S.A. sporządzone na podstawie przepisów §70 ust. 1 pkt 8 w zw. z pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 w zw. z pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
  3. Informację Zarządu Orion Investment S.A. sporządzoną na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
  4. Uzupełnienie informacji przekazanych w Oświadczeniach o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 - informacje bieżące i okresowe

 

Załączniki:

INFORMACJA ZARZĄDU SPÓŁKI ORION INVESTMENT SA

OCENA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ORION INVESTMENT SA

Oświadczenie RN

Uzupełnienie Ładu Korporacyjnego

Wracaj
liczba odwiedzin: 171425