string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

15.10.2012: Raport miesięczny - wrzesień 2012

Niniejszym Zarząd Orion Investment S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport z działalności Spółki za miesiąc wrzesień 2012 roku:

 1. Tendencje rynkowe i sytuacja emitenta
  • We wrześniu 2012 roku spółka zależna od Emitenta nabyła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku w celu przeprowadzenia na niej projektów komercyjnych. O zdarzeniu tym Emitent informował w raporcie bieżącym numer 26/2012.
  • Ponadto, w miesiącu wrześniu 2012 roku sytuacja emitenta nie uległa zmianie. Emitent oczekuje na zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki przez Komisję Nadzoru Finansowego w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 2. Raporty bieżące i okresowe w miesiącu wrzesień 2012:
  • 27/2012 – Raport Miesięczny – sierpień 2012
  • 26/2012 – Informacja o zawarciu przez spółkę zależną umowy zakupu nieruchomości położonej w Gdańsku
 3. Realizacja celów emisyjnych
  Nie dotyczy.
 4. Istotne wydarzenia w nadchodzącym miesiącu
  14 listopada 2012 roku - Publikacja Raportu Kwartalnego za III kwartał 2012

Podstawa prawna:

pkt 16. Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. - Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Wracaj
liczba odwiedzin: 173740