string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

22.06.2018: 10/2018 ESPI: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Orion Investment S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd Orion Investment S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w dniu 21 czerwca 2018 r. uchwałę nr 7/06/2018 o wypłacie dywidendy.

Zgodnie z podjętą uchwałą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło część zysku netto w kwocie 2.381.086,40 zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych 40/100), przeznaczyć do wypłaty dla akcjonariuszy Spółki. Na każdą akcję Spółki będzie przypadała kwota 0,22 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia dwa grosze).

Z wypłaty dywidendy zostaną wyłączone akcje własne posiadane przez Spółkę. Niewypłacona kwota dywidendy przypadająca na akcje własne posiadane przez Spółkę zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło jako dzień prawa do dywidendy datę 20 września 2018 r. oraz dzień wypłaty dywidendy datę 9 października 2018 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt (11) oraz § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Wracaj
liczba odwiedzin: 173761