Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

31.01.2018: 1/2018 ESPI: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018

Niniejszym Zarząd Orion Investment S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:


Jednostkowy raport roczny za 2017 rok - 15 marca 2018 roku.

Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok - 15 marca 2018 roku.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku - 15 maja 2018 roku.

Skonsolidowany raport za I półrocze 2018 roku - 31 sierpnia 2018 roku.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku - 14 listopada 2018 roku.

 

Jednocześnie Orion Investment S.A. oświadcza, że zgodnie z §83 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Orion Investment S.A. oprócz kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierać będą także kwartalne informacje finansowe Spółki.


Ponadto Orion Investment S.A. informuje, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2018 roku, zgodnie z §102 ust. 1 oraz §101 ust. 2 Rozporządzenia. Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego, zgodnie z §83 ust. 3 Rozporządzenia.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Szczegółowa podstawa prawna: § 103 ust. 1 w związku § 101 ust. 2 oraz § 102 ust. 1 oraz § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Wracaj
liczba odwiedzin: 178711