Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

07.09.2017: 10/2017 ESPI: Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną

Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną

Zarząd Orion Investment S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 13 informuje, że w dniu 6 września 2017 r. spółka zależna emitenta – Orion Lipowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółka Akcyjna umowę kredytu inwestorskiego. W ramach umowy bank zobowiązuje się do postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków w wysokości 18,6 mln złotych na finansowanie i refinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na budowie budynków wielorodzinnych w Skawinie przy ul. Lipowej.

Całkowita wypłata Kredytu nastąpi w terminie do dnia 30.06.2019 r., zaś termin spłaty został ustalony na dzień 29.06.2020 r. 

Kredyt wypłacany będzie w walucie polskiej i jest oprocentowany w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej (WIBOR 3M) powiększonej o marżę PKO BP. 

W związku z podpisaniem Umowy ustanawiane są w szczególności następujące zabezpieczenia:

1. hipoteka umowna do kwoty 27,9 mln zł, ustanowiona na pierwszym miejscu na prawie własności działek położonych w Skawinie przy ulicy Lipowej;

2. weksel własny in blanco wystawiony przez Orion Lipowa sp. z o.o. wraz z deklaracją wekslową;

3. poręczenie wekslowe udzielone przez Emitenta.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Wracaj
liczba odwiedzin: 178711