string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

20.06.2017: 5/2017 ESPI: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Orion Investment S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd Orion Investment S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w dniu 20 czerwca 2017 r. uchwałę nr 7/06/2017 o wypłacie dywidendy.

Zgodnie z podjętą uchwałą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło część zysku netto w kwocie 1.677.583,60 zł (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote 60/100), przeznaczyć do wypłaty dla akcjonariuszy Spółki. Na każdą akcję Spółki będzie przypadała kwota 1,55 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt pięć groszy).

Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło jako dzień dywidendy datę 25 sierpnia 2017 r. oraz dzień wypłaty dywidendy datę 25 października 2017 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt (11) oraz § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Wracaj
liczba odwiedzin: 173740