string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

20.06.2017: 3/2017 ESPI: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2016

Zarząd Spółki Orion Investment S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 20 czerwca 2017r. podjął uchwałę, w której rekomenduje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podział zysku netto za rok obrotowy 2016 poprzez przeznaczenie jego części w wysokości 33% skonsolidowanego zysku netto, na wypłatę dywidendy tj. kwoty 1.677.583,20zł, co stanowi 1,55 złotych (jeden złoty pięćdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję. Powyższy wniosek zgodny jest z przyjętą polityką dywidendową Spółki.

Niniejsza rekomendacja została w dniu 20 czerwca 2017 roku pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.


Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

§38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz.133).

Wracaj
liczba odwiedzin: 171427