string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

07.12.2016: 20/2016 ESPI: Korekta prognozy wyników finansowych

Zarząd Orion Investment S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje o korekcie prognozy wyników finansowych na 2016 rok. Decyzja została podjęta na podstawie analizy wyników realizowanych przez spółki Grupy Kapitałowej Orion Investment S.A. w I-III kwartale 2016 rok oraz oceny perspektyw działalności w IV kwartale 2016 roku.

Zgodnie z prognozą, przedstawioną w Raporcie bieżącym nr 6/2015 opublikowanym w dniu 30 grudnia 2015 roku, skonsolidowane wyniki finansowe zostały określone w sposób następujący:  

- Skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 33.735 tys. PLN;

- Skonsolidowany zysk netto: 9.330  tys. PLN;

- Skonsolidowany EBIT: 11.619 tys. PLN;

- Skonsolidowana EBITDA: 11.769 tys. PLN.

Nowa prognoza wynosi:

- Skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 25.170 tys. PLN;

- Skonsolidowany zysk netto: 5.090 tys. PLN;

- Skonsolidowany EBIT: 6.284 tys. PLN;

- Skonsolidowana EBITDA: 6.497 tys. PLN.

Na korektę prognozy skonsolidowanego zysku netto wpływ mają następujące czynniki:

- wyczerpanie puli kwoty dofinansowania na rok 2016 udzielanego w programie Mieszkanie dla Młodych, co spowodowało przesunięcie realizacji części umów przedwstępnych i deweloperskich na kolejny - 2017 rok,

- późniejsze niż Spółka zakładała oddanie do użytkowania III etapu inwestycji deweloperskiej „Trzy ogrody”, w wyniku czego w 2016 roku nie zostaną przeniesione prawa własności lokali mieszkalnych na które zostały zawarte umowy deweloperskie.

Według skorygowanej prognozy wyników finansowych, przychody netto ze sprzedaży zostaną wykonane w 75% w stosunku do poprzednio publikowanych prognoz, zysk netto w 55%, EBIT w 54% zaś EBITDA w 55%.

Przy sporządzaniu prognozy na 2016 rok uwzględniono, iż:

-do końca 2016 roku zostaną zawarte umowy na 81% powierzchni objętej drugim etapem przedsięwzięcia deweloperskiego położonego w Krakowie – Opatkowicach

-do końca 2016 roku zostaną zawarte umowy przenoszące własność 8 budynków zlokalizowanych na osiedlu domów jednorodzinnych w Zabierzowie,

-Grupa Emitenta korzystając z kredytów na realizację przedsięwzięć deweloperskich położonych w Krakowie – Opatkowicach planuje ponieść koszty odsetkowe nie wchodzące w koszt wytworzenia wyrobów gotowych w wysokości 100.000 PLN w 2016 roku,

-koszty działalności operacyjnej zostały zaprognozowane w oparciu o historyczne dane i bieżącą analizę rynku oraz prowadzonych inwestycji,

-amortyzacja oszacowana została na poziomie lat ubiegłych.

Podstawą prezentowanej prognozy jest przyjęta strategia Grupy Kapitałowej na 2016 rok.

Ocena możliwości realizacji planowanych wyników finansowych będzie się odbywać w oparciu o analizę przychodów ze sprzedaży i poniesionych kosztów. Ewentualna korekta prognozy będzie sporządzana niezwłoczne, o ile jedna z prognozowanych pozycji będzie różnić się o co najmniej 10 % od danych zaprezentowanych w niniejszym raporcie.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005, nr 184, poz. 1539, z późn. zm.)

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 25 oraz §31 ust. 2 - 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. 2014.133)

Wracaj
liczba odwiedzin: 171427