string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

07.11.2016: 19/2016 ESPI: Korekta raportu nr 17/2016 ESPI

Zarząd Orion Investment S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości korektę raportu nr 17/2016 ESPI z dnia 14 października 2016 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta. W korygowanym raporcie brak było informacji o numerze wpisu wybranego podmiotu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o informacji o ewentualnym dotychczasowym korzystaniu z usług wybranego podmiotu.

W związku z tym Spółka informuje, że podmiot wybrany przez Radę Nadzorczą w dniu 13 października 2016 roku do wykonania przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Orion Investment S.A. za okres od 1.01.2016 r. do 30.06.2016 r. to Przedsiębiorstwo Usługowe „Book-Keeper” Kancelaria Biegłych Rewidentów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ul. Paderewskiego 4/1b, 43-300 Bielsko-Biała, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 512). Ponadto Spółka informuje, że dotychczas korzystała z usług wybranego podmiotu Przedsiębiorstwa Usługowego „Book-Keeper” Kancelaria Biegłych Rewidentów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ul. Paderewskiego 4/1b, 43-300 Bielsko-Biała) w zakresie przeglądu skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orion Investment S.A. za okres od 1.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

Pozostałe informacje przekazane do wiadomości publicznej w poprzednich raportach nr 16/2016 ESPI i 17/2016 ESPI z dnia 14 października 2016 roku nie uległy zmianie.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005, nr 184, poz. 1539, z późn. zm.)

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] 

Wracaj
liczba odwiedzin: 173740