string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

19.10.2016: 18/2016 ESPI: Korekta raportu półrocznego Orion Investment S.A. za I półrocze 2016 roku

Zarząd Orion Investment S.A. przekazuje jako uzupełnienie skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego Orion Investment S.A. za I półrocze 2016 roku raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1.01.2016r. do 30.06.2016r. Zarząd Orion Investment S.A. przekazuje równocześnie korektę skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego Orion Investment S.A. za I półrocze 2016 roku. Korekta spowodowana jest uzupełnieniem w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym informacji dodatkowych wymaganych z zakresu Międzynarodowych Standarów Rachunkowości dotyczących jednostkowego skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego. W sporządzonej korekcie skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego Orion Investment S.A. za I półrocze 2016 roku, od strony 56 do strony 62 tego raportu, zostały przedstawione brakujące informacje.

Pozostałe elementy skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego Orion Investment S.A. za I półrocze 2016 roku nie ulegają zmianie.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Wracaj
liczba odwiedzin: 171338