string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

14.10.2016: 17/2016 ESPI: Korekta raportu nr 16/2016 ESPI

Zarząd Orion Investment S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości korektę raportu nr 16/2016 ESPI z dnia 14 października 2016 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta. W korygowanym raporcie brak było informacji o wybranym podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. W związku z tym, Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 października 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonania przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Orion Investment S.A. za okres od 1.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

Podmiotem wybranym przez Radę Nadzorczą do przeprowadzenia ww. czynności jest Przedsiębiorstwo Usługowe „Book-Keeper” Kancelaria Biegłych Rewidentów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ul. Paderewskiego 4/1b, 43-300 Bielsko-Biała).

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych został dokonany przez Radę Nadzorczą na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005, nr 184, poz. 1539, z późn. zm.)

  Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

 

Wracaj
liczba odwiedzin: 171427