Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

11.08.2016: 15/2016 ESPI: Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Orion Investment S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 10 sierpnia 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonania:

- przeglądu skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orion Investment S.A. za okres od 1.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

- badania jednostkowego sprawozdania finansowego Orion Investment S.A. oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orion Investment S.A. za okres od 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

Podmiotem wybranym przez Radę Nadzorczą do przeprowadzenia ww. czynności jest Przedsiębiorstwo Usługowe „Book-Keeper” Kancelaria Biegłych Rewidentów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ul. Paderewskiego 4/1b, 43-300 Bielsko-Biała).

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych został dokonany przez Radę Nadzorczą na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Spółka informuje jednocześnie, że dotąd nie korzystała z usług audytorskich Przedsiębiorstwa Usługowego „Book-Keeper” Kancelaria Biegłych Rewidentów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ul. Paderewskiego 4/1b, 43-300 Bielsko-Biała).

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005, nr 184, poz. 1539, z późn. zm.)

 

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

Wracaj
liczba odwiedzin: 178711