string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

01.07.2016: 14/2016 ESPI: Zawarcie umowy nabycia gruntu przez spółkę z grupy kapitałowej Orion Investment S.A.

Zarząd Orion Investment S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym informuje, że Orion Zacisze sp. z o.o. – spółka w 100% zależna od Spółki, w dniu 30 czerwca 2016 roku zawarła z A 7 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę nabycia prawa własności nieruchomości położonej w rejonie ulicy Grzegórzeckiej w Krakowie o łącznej powierzchni 0,7158 ha. Cena nabycia nieruchomości wyniosła 12 mln zł netto powiększona o podatek VAT od części ceny, tj. łącznie 13,7 mln zł została w całości wpłacona do depozytu notarialnego, z którego będzie wypłacona Sprzedającemu po spełnieniu warunków w umowie przewidzianych.

Na nabytej nieruchomości Spółka planuje realizację przedsięwzięcia deweloperskiego w postaci budowy budynków wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym i usługami.

Ponadto Zarząd Orion Investment S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym informuje, że Orion Zacisze sp. z o.o. – spółka w 100% zależna od Spółki, ustanowiła na nabytej nieruchomości na rzecz Spółki hipotekę umowną łączną do sumy 20 mln złotych.

Nie występują powiązania pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a Sprzedającym i osobami nim zarządzającymi.

Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.

Wartość powyższej transakcji i nieruchomości przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

 

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005, nr 184, poz. 1539, z późn. zm.)

Wracaj
liczba odwiedzin: 171427