string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

17.06.2016: 11/2016 ESPI: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Orion Investment S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 3/2016 z dnia 18 marca 2016 r. oraz nr 4/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r. Zarząd Orion Investment S.A. (Emitent) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w dniu 16 czerwca 2016 r. uchwałę nr 7/06/2016 o wypłacie dywidendy.

Zgodnie z podjętą uchwałą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło część zysku netto w kwocie 2.056.392,80 zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote 80/100), przeznaczyć do wypłaty dla akcjonariuszy Emitenta. Na każdą akcję Emitenta będzie przypadała kwota 1,90 zł (słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt groszy).

Dywidendą objęte są wszystkie akcje Emitenta.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło jako dzień dywidendy datę 20 lipca 2016 r. oraz dzień wypłaty dywidendy datę 20 września 2016 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt (11) oraz § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Wracaj
liczba odwiedzin: 173152