string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

01.04.2016: 4/2016 ESPI: Pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą Spółki wniosku Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Spółki Orion Investment S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2016 informuje, że w dniu 31 marca 2016r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 poprzez przeznaczenie jego części w wysokości 33% skonsolidowanego zysku netto, na wypłatę dywidendy tj. kwoty 2.056.392,80zł, co stanowi 1,90 złotych (jeden złoty dziewięćdziesiąt groszy) na jedną akcję. Powyższy wniosek zgodny jest z przyjętą polityką dywidendową Spółki.

 

Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz.133).

Wracaj
liczba odwiedzin: 171338