string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

30.12.2015: 6/2015 ESPI: Korekta prognozy wyników finansowych

Zarząd Orion Investment S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje o korekcie prognozy wyników finansowych na 2015 rok. Decyzja została podjęta na podstawie analizy wyników realizowanych przez spółki grupy kapitałowej  Orion Investment w I-III kwartale 2015 rok oraz oceny perspektyw działalności w IV kwartale 2015 roku.

Zgodnie z prognozą, przedstawioną w Prospekcie Emisyjnym Spółki opublikowanym w dniu 3 grudnia 2015 roku, skonsolidowane wyniki finansowe zostały określone w sposób następujący:  

- Skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 29.421 tys. PLN;

- Skonsolidowany zysk netto: 8.317 tys. PLN;

- Skonsolidowany EBIT: 10.518 tys. PLN;

- Skonsolidowana EBITDA: 10.668 tys. PLN.

Nowa prognoza wynosi:

- Skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 22.904 tys. PLN;

- Skonsolidowany zysk netto: 6.525 tys. PLN;

- Skonsolidowany EBIT: 8.131 tys. PLN;

- Skonsolidowana EBITDA: 8.311 tys. PLN.

Na korektę prognozy skonsolidowanego zysku netto wpływ mają następujące czynniki:

- późniejsze niż Spółka zakładała oddanie do użytkowania II etapu inwestycji deweloperskiej „Trzy ogrody”, w wyniku czego w 2015 roku zostanie przeniesionych mniej praw własności lokali mieszkalnych niż zakładała Spółka. Późniejsze niż Spółka zakładała uzyskanie zaświadczenia o oddaniu do użytkowania zespołu 30 budynków mieszkalnych położonych w Zabierzowie, co uniemożliwi osiągnięcie przychodów z tytułu przedmiotowej inwestycji deweloperskiej w 2015 roku.

Według skorygowanej prognozy wyników finansowych, przychody netto ze sprzedaży zostaną wykonane w 78% w stosunku do poprzednio publikowanych prognoz, zysk netto również w 78%, EBIT w 77% zaś EBITDA w 78%, co oznacza że rentowność działalności pozostaje na wcześniej prognozowanym poziomie.

Prognoza wyników finansowych na rok 2016 pozostaje bez zmian i wynosi:

- Skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 33.735 tys. PLN;

- Skonsolidowany zysk netto: 9.330  tys. PLN;

- Skonsolidowany EBIT: 11.619 tys. PLN;

- Skonsolidowana EBITDA: 11.769 tys. PLN.

Przy sporządzaniu prognozy na 2015 i 2016 rok uwzględniono, iż:

-do końca 2015 roku zostanie sprzedane 96% lokali objętych pierwszym etapem przedsięwzięcia deweloperskiego położonego w Krakowie – Opatkowicach,

-do końca 2015 roku zostanie sprzedanych 27% powierzchni objętej drugim etapem przedsięwzięcia deweloperskiego położonego w Krakowie – Opatkowicach, zaś pozostałe powierzchnie do końca 2016 roku,

-do końca 2015 roku zostanie oddana do użytkowania inwestycja w postaci osiedla domów jednorodzinnych w Zabierzowie i w 2016 roku zostanie sprzedanych 50% powierzchni zaś pozostała część w 2017 roku,

-w przypadku inwestycji położonej w Krakowie przy ul. Przemysłowej 13, Grupa Emitenta planuje sprzedać ostatnie dwa lokale użytkowe w 2016 roku,

-Grupa Emitenta korzystając z kredytów na realizację przedsięwzięć deweloperskich położonych w Krakowie – Opatkowicach planuje ponieść koszty odsetkowe nie wchodzące w koszt wytworzenia wyrobów gotowych w wysokości 50.000 PLN w 2015 roku i 100.000 PLN w 2016 roku,

-koszty działalności operacyjnej zostały zaprognozowane w oparciu o historyczne dane i bieżącą analizę rynku oraz prowadzonych inwestycji,

-amortyzacja oszacowana została na poziomie lat ubiegłych.

Podstawą prezentowanej prognozy jest przyjęta strategia Grupy Kapitałowej na 2015 i 2016 rok.

Spółka będzie dokonywała monitorowania i oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników finansowych w układzie kwartalnym, istotne rozbieżności względem prognoz będą ogłaszane w formie raportu bieżącego. Ocena możliwości realizacji planowanych wyników finansowych będzie się odbywać w oparciu o analizę przychodów ze sprzedaży i poniesionych kosztów. Ewentualna korekta prognozy będzie sporządzana niezwłoczne, o ile jedna z prognozowanych pozycji będzie różnić się o co najmniej 10 % od danych zaprezentowanych w niniejszym raporcie.

W związku z tym że prognoza na 2015 i 2016 rok podlegała sprawdzaniu przez biegłego rewidenta, w załączniku do niniejszego raportu Spółka zamieszcza raport niezależnego biegłego rewidenta o prognozie wyników.

Raport_prognozy_Orion_2015 12 30

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 25 oraz §31 ust. 2 - 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. 2014.133)

Wracaj
liczba odwiedzin: 173152