Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

18.06.2012: Zbycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zarząd ORION INVESTMENT S.A., na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 18.06.2012 r. od Pana Waldemara Gębuś  – Przewodniczącego Rady Nadzorczej, przekazuje do wiadomości informację o transakcjach dokonanych na papierach wartościowych ORION INVESTMENT S.A. przesłaną przez osobę zobowiązaną.

Treść zawiadomienia:

 1. imię i nazwisko osoby zobowiązanej: Waldemar Gębuś    
 2. wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z emitentem: Przewodniczący Rady Nadzorczej
 3. imię i nazwisko podmiotu dokonującego transakcji zbycia: Waldemar Gębuś
 4. wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: Akcje na okaziciela ORION INVESTMENT .SA.,
 5. data i miejsce sporządzenia informacji: 15.06.2012 r., Warszawa
 6. opis transakcji:
  • daty transakcji: 11.06.2012,
  • kupno / sprzedaż: SPRZEDAŻ,
  • wolumen: 3658,
  • średnia cena: 41 PLN,
  • miejsce transakcji: poza Rynkiem New Connect,
  • tryb zawarcia transakcji: umowa cywilno-prawna,
 7. inne uwagi,
 8. wyrażam zgodę na publikację danych osobowych: tak.

Podstawa prawna:

Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

Wracaj
liczba odwiedzin: 178711