string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

01.12.2015: ZATWIERDZENIE PROSPEKTU EMISYJNEGO ORION INVESTMENT S.A.

Zarząd Orion Investment S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym informuje, że w dniu 30 listopada 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt emisyjny sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii G oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A, B, C, D, E, F, G i praw do akcji serii G spółki ORION INVESTMENT S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Prospekt emisyjny zostanie opublikowany w trybie art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382) na stronie internetowej Emitenta www.orioninvestment.pl, po uprzednim powiadomieniu Komisji Nadzoru Finansowego.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Wracaj
liczba odwiedzin: 173629