string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

27.10.2015: Złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego dot. zatwierdzenia Prospektu emisyjnego

Zarząd Orion Investment S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym informuje, że w dniu 26 października 2015 roku został złożony w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie Prospektu emisyjnego Orion Investment SA na podstawie którego Spółka zamierza oferować w ramach oferty publicznej akcje serii G oraz ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

- 644.300 akcji zwykłych na okaziciela serii A,

- 171. 270 akcji zwykłych na okaziciela serii B,

- 109.093 akcji zwykłych na okaziciela serii C,

- 99.100 akcji zwykłych na okaziciela serii D,

- 25.771 akcji zwykłych na okaziciela serii E,

- 32.778 akcji zwykłych na okaziciela serii F,

- do 200.000 praw do akcji serii G oraz

- do 200.000 akcji serii G.

 

Akcje serii G zostaną wyemitowane na podstawie uchwały nr 8/10/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ORION INVESTMENT S.A. z dnia 05.10. 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Akcje serii A, B, C, D, E oraz F (oznaczone kodem ISIN PLORION00018) są obecnie notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 

Wracaj
liczba odwiedzin: 173628