string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

31.05.2012: Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta – przekroczenie progu 5% w kapitale zakładowym Spółki

Zarząd Orion Investment S.A. informuje, iż w dniu 30.05.2012r. otrzymał zawiadomienie od Spółki Firepoltron Limited o następującej treści:

Działając stosownie do treści przepisu art. 69 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, iż w wyniku oświadczenia w przedmiocie darowizny pod prawem cypryjskim dokonanego w dniu 28 maja 2012 roku spółka stała się właścicielem 60 090 sztuk akcji ORION INVESTMENT S.A. co stanowi 5,55 % udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 60 090 głosów, co stanowiło 5,55 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ORION INVESTMENT S.A. Przed transakcją spółka nie posiadała akcji Orion Investment S.A. Darczyńcą był Leszek Pamuła. Kontrolę nad spółką sprawuje Leszek Pamuła.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 1) Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Wracaj
liczba odwiedzin: 173161