string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

15.06.2012: Raport Miesięczny - maj 2012

Niniejszym Zarząd Orion Investment S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport z działalności Spółki za miesiąc maj 2012 roku:

 1. Tendencje rynkowe i sytuacja emitenta
  • W miesiącu maju spółka zależna emitenta realizująca projekt 'Przemysłowa 15' rozpoczęła oferowanie lokali zgodnie z nowymi przepisami ustawy o ochronie nabywców lokali mieszkalnych. Do sprzedaży w inwestycji pozostało kilkanaście lokali. Są one położone na najwyższych kondygnacjach, dodatkowo lokale użytkowe zlokalizowane w parterze. Prowadzone są rozmowy z podmiotami zainteresowanymi zakupem większości pozostałych lokali komercyjnych zlokalizowanych w obiekcie.
  • W dniu 22 maja odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które powzięło istotne z punktu widzenia Spółki uchwały. Oprócz uchwał wymaganych przez Kodeks Spółek Handlowych powzięto uchwałę o emisji akcji w trybie oferty publicznej oraz kapitale docelowym. Walne zgromadzenie przychyliło się również do rekomendowanej przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd wypłaty dywidendy.
  • W chwili obecnej wysiłki zespołu Orion Investment S.A. skierowane są na możliwie szybkie rozpoczęcie kolejnych inwestycji oraz na zaangażowanie się w projekty na zasadzie współrealizacji. Spółka analizuje możliwości zaangażowania się w kolejne projekty inwestycyjne w oparciu o współrealizację z właścicielami atrakcyjnych gruntów na terenie Krakowa oraz poza nim. Podpisanie stosownych umów w tym zakresie będzie komunikowane przez Spółkę w odrębnych raportach bieżących.
  • Po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, inwestycja w postaci osiedla domów jednorodzinnych w Zabierzowie pod Krakowem jest przygotowywana do rozpoczęcia. Aktualizowane są wyceny, negocjowany jest standard wykończenia oraz prowadzone są rozmowy z podmiotami mającymi pełnić rolę generalnego wykonawcy.
  • Projekt architektoniczny dla inwestycji w Krakowie Opatkowicach został ukończony. Trwają prace przygotowawcze do złożenia wniosku o wszczęcie procedury ZRID, co umożliwi złożenie wniosku o pozwolenie na budowę dla przedmiotowej inwestycji.
  • Doradcy i konsultanci z ProfesCapital oraz audytorzy z 4Audyt kontynuują pracę, która ma umożliwić złożenie prospektu emisyjnego niezbędnego do przeniesienia notowań akcji spółki na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w pierwszej połowie roku 2012.
 2. Raporty bieżące i okresowe w miesiącu maju 2012:
  • Nr: 15/2012, Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 22.05.2012,
  • Nr: 14/2012, ORN Raport kwartalny - Q1 2012 jednostkowy oraz skonsolidowany bieżący,
  • Nr: 13/2012, ORN Raport Miesięczny - kwiecień 2012,
  • Nr: 12/2012, ORN Raport roczny za rok 2011,
  • Nr: 11/2012, ORN Zmiana terminu publikacji raportu rocznego,
  • Nr: 11/2012 ESPI, ORION INVESTMENT S.A. ORION INVESTMENT S.A.: Zbycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Członka Rady Nadzorczej,
  • Nr: 10/2012 ESPI, ORION INVESTMENT S.A. ORION INVESTMENT S.A.: Nabycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez podmiot zależny od Członka Rady Nadzorczej,
  • Nr: 9/2012 ESPI, ORION INVESTMENT S.A. ORION INVESTMENT S.A.: Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta - zejście poniżej progu 5% w kapitale zakładowym, Nr: 8/2012 ESPI, ORION INVESTMENT S.A. ORION INVESTMENT S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta – przekroczenie progu 5% w kapitale zakładowym Spółki,
  • Nr: 7/2012 ESPI, ORION INVESTMENT S.A. ORION INVESTMENT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22 maja 2012 roku,
 3. Realizacja celów emisyjnych
  Nie dotyczy.
 4. Istotne wydarzenia w nadchodzącym miesiącu

W kolejnym miesiącu nie planowane są żadne istotne wydarzenia.

Podstawa prawna:

pkt 16. Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. - 'Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect'.

Wracaj
liczba odwiedzin: 173628